SL
ALPBIONET2030 / 2016-2019

ALPBIONET2030 / 2016-2019

bandeau ALPBIONET2030

Informacije o projektu

Ekološka povezljivost (EP) je osnova za ohranjanje vrst in njihovega življenjskega prostora v Alpah  in  globalno.  Kljub  temu  ostaja  še  veliko nedorečenega  pri  izvedbi  usklajenega koncepta  ohranjanja  ekosistemov  in  biotske  pestrosti  v  Alpah  zaradi  EP  na  različnih prostorskih  nivojih.  Cilj  projekta  je  spodbujanje  mednarodnega  sodelovanja  pri  ohranjanju biotske pestrosti z vzpostavitvijo skladnega vse-alpskega sistema, ki bo temeljil na rezultatih predhodnih projektov.Projekt bo identificiral območja velikega pomena za povezljivost ekosistemov v Alpah.

Na regionalni  ravni  med  pilotnimi  območji  bomo  testirali  mediacijske  pristope  in  ukrepe  za izboljšanje EP z upoštevanjem potreb prosto živečih živali. Uporabili bomo naslednja orodja na   lokalnem   in   regionalnem   nivoju:   prostorske   JECAMI   analize,   krepitev   zmogljivosti nevladnih organizacij in administracije ter izmenjava znanj o upravljanju Natura 2000območij ter o zelenih mostovih.

Na  širšem  območju  Alp  bomo  preizkusili  koncept  Strateških  alpskih  naravovarstvenih območij (Strategic Alpine Conservation Areas, SACA). Taka območja služijo za komunikacijo o prostorskih zahtevah ekološke povezljivosti. Implementacija SACA območij na lokalnem nivoju  v  pilotnih  regijah  bo  pokazala,  kako  lahko  EP  v  Alpah  izboljšamo  z  obstoječimi politikami. Identifikacija SACA bo vključevala strategijo upravljanja s prostoživečimi živalmi, ki bo temeljila na primerjavi obstoječih lovskih sistemov.V  projektu  bomo  zagotovili  usklajenost  priporočil  med  EUSALP  akcijskimi  skupinami  (še posebej bosta sodelovali akcijski skupini 6 in 7) in podpirali izmenjavo  z  Alpsko konvencijo, osnovna  tema  diskusije  pa  bo  odstranitev  glavnih  ovir za ekološko povezljivost v Alpah. V projekt  so  vključeni  civilna  družba,  odločevalci,  oblikovalci  EU  politik,  lokalni  deležniki, prostorski načrtovalci, zelena ekonomija. Strategija ohranjanja biotske pestrosti na nivoju Alp seveda zahteva tudi dobro med-državno sodelovanje.

Trajanje projekta: 1. 11. 2016 –31. 10. 2019. Projekt  je  sofinanciran  s  strani  European  Regional  Development  Found,  programa  Alpine Space (Celotni proračun: 2.637.285 € - ERDF sredstva: 2.241.639 €).

 

Poiščite več informacij na: www.alpine-space.eu/project/alpbionet2030/

Kontaktirajte ALPARC: info[@]alparc.org

Kontaktirajte ALPBIONET2030: info[@]alpbionet2030.eu

 

alpbionet2030 CMYK

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke