SL
 • Biotska raznovrstnost in Ekološko povezovanje
  Biotska raznovrstnost in Ekološko povezovanje

  Ekološko povezovanje

  Alpe so relativno mlado gorovje, za katerega je značilna velika raznovrstnost narave, podnebja, geografskih lastnosti in ekosistemov. Velika biotska raznovrstnost izhaja iz raznolikosti habitatov, kot so gozdovi, travniki in vodotoki, ki so bistvenega pomena za preživetje vrst. Vendar se živali srečujejo z mnogimi ovirami, izhajajočimi iz človekovih dejavnosti, kot so gradnja cestnih infrastruktur in intenzivna raba kmetijskih zemljišč. Infrastrukture, ki jih gradi človek, drobijo pokrajine in uničujejo habitate, tako da viri, ki so živalim nujno potrebni, pogosto postanejo nedostopni. Poleg tega zaradi trganja migracijskih vzorcev populacije postajajo medsebojno izolirane. Podnebne spremembe še dodatno zaostrujejo te razmere, tako da številnim alpskim vrstam grozi izumrtje.

  Alpska zavarovana območja imajo bistveno vlogo na področju varovanja biotske raznovrstnosti. Pogosto predstavljajo zadnje zatočišče za številne rastlinske in živalske vrste. Prizadevanje za povezovanje zavarovanih območij, ki ustvarja pogoje za nemoteno potekanje naravnih procesov, predstavlja dolgoročen prispevek k varstvu biotske raznovrstnosti.

  Za ohranjanje biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije je nujno poskrbeti za ekološko povezovanje na kopnem, v vodi in v zraku. To povezovanje je ključni vidik varstva narave in predstavlja možen odgovor na izgubljanje biotske raznovrstnosti, saj osamitve populacij v zavarovanih območjih zagotovo ni več mogoče imeti za ustrezno rešitev.

  Alpske države prispevajo k varstvu narave v svetovnem merilu

  Alpske države se s Konvencijo o biotski raznovrstnosti zavezujejo k varovanju biotske raznovrstnosti. Ker imajo gorska območja izjemno biotsko raznovrstnost, ekološka omrežja v Alpah dajejo pomemben prispevek k uresničevanje tega globalnega prizadevanja.

  12. člen Protokola o varstvu narave Alpske konvencije navaja ukrepe za varovanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje dobrega stanja ekosistemov:

  "Ekološko omrežje: Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za povezanost določenih zavarovanih območij, biotopov in drugih zavarovanih ali zavarovanja vrednih objektov na državni ravni in čezmejno."

  Ta člen vse od leta 2003 predstavlja temelj za Alparcove dejavnosti, ki so namenjene ustvarjanju prostorskih povezav med zavarovanimi območji.

  Od tedaj je ALPARC že izvedel številne dejavnosti ter pripravil skupne publikacije in konference na to temo.

  Projekti tega prioritetnega področja:

Biodiversity protection in times of climate change / 2021-2024

Biodiversity protection in times of climate change / 2021-2024

BackgroundProtected areas are subject to increasing pressures on their biodiversity. This is mainly due to conflicts of use and partly insu...

PlanToConnect / 2022-2025

PlanToConnect / 2022-2025

PlanToConnect Promoting ecological connectivity is an important option to enable dynamic adaptation processes in ecosystems, and thus to c...

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke